NFTs

搜索

/

排行榜

所有的NFT系列我的监视列表
NFT系列
地板价
Floor Chg
最好的报价
交易量
Vol Chg
销售
Sales Chg
已上架
0xBd3531dA5CF5857e7CfAA92426877b022e612cf8
Pudgy Penguins
10.28
+0.6%
-
792
+30.1%
78
+30%
283/8,888
3.18%
0xBC4CA0EdA7647A8aB7C2061c2E118A18a936f13D
Bored Ape Yacht Club
11.99
+10%
-
779.44
+2.5%
66
-7.04%
246/10,000
2.46%
0x60E4d786628Fea6478F785A6d7e704777c86a7c6
Mutant Ape Yacht Club
2.03
+16.1%
-
482.27
+91.9%
239
+68.31%
410/19,492
2.1%
0x5Af0D9827E0c53E4799BB226655A1de152A425a5
Milady
3.98
-
-
360.09
-49.5%
83
-50.3%
367/9,999
3.67%
0xED5AF388653567Af2F388E6224dC7C4b3241C544
Azuki
3.79
+2.4%
-
158.5
-18.8%
41
-19.61%
474/9,999
4.74%
0xE90d8Fb7B79C8930B5C8891e61c298b412a6e81a
Lasogette
0.23
-
-
94.78
+9.7%
140
+8.53%
580/7,777
7.45%
0xD3D9ddd0CF0A5F0BFB8f7fcEAe075DF687eAEBaB
Redacted Remilio Babies
1.2
-
-
90.69
+58%
52
+73.33%
448/10,000
4.48%
0x524cAB2ec69124574082676e6F654a18df49A048
Lil Pudgys
0.87
+0.4%
-
69.2
+26.9%
80
+25%
692/21,616
3.2%
0x769272677faB02575E84945F03Eca517ACc544Cc
The Captainz
3.2
+0.2%
-
64.51
+21.5%
17
+6.25%
102/9,999
1.02%
0x59325733eb952a92e069C87F0A6168b29E80627f
Mocaverse
3.93
-1.1%
-
53.2
-18.1%
13
-18.75%
89/8,888
1%
0x4E1f41613c9084FdB9E34E11fAE9412427480e56
Terraforms by Mathcastles
1.37
+29%
-
47.22
-54%
41
-59.41%
299/9,907
3.01%
blockie
MATR1X KUKU
1.54
-2.3%
-
44.55
+68.6%
29
+70.59%
42/6,666
0.63%
0x8821BeE2ba0dF28761AffF119D66390D594CD280
DeGods
1.38
+3.9%
-
36.64
-35.4%
27
-38.64%
221/8,990
2.45%
0x49cF6f5d44E70224e2E23fDcdd2C053F30aDA28B
CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI
0.45
+7.1%
-
36.03
+123.1%
70
+94.44%
549/19,593
2.8%
0xaCF63E56fd08970b43401492a02F6F38B6635C91
Kanpai Pandas
1.59
-0.1%
-
34.61
-36.7%
22
-35.29%
286/7,973
3.58%
0xba30E5F9Bb24caa003E9f2f0497Ad287FDF95623
Bored Ape Kennel Club
0.44
+4.7%
-
23.6
+212.9%
52
+188.89%
353/9,602
3.67%
0x09233d553058c2F42ba751C87816a8E9FaE7Ef10
My Pet Hooligan
0.86
+12%
-
20.79
+597.7%
21
+425%
183/8,886
2.05%
0xB6a37b5d14D502c3Ab0Ae6f3a0E058BC9517786e
Azuki Elementals
0.38
+0.3%
-
17.15
-87.3%
43
-88.47%
767/15,753
4.86%
0x17eD38f5F519C6ED563BE6486e629041Bed3dfbC
ChronoForge
0.76
-
-
16.55
+369%
18
+350%
229/7,500
3.05%
0x0581dDf7A136c6837429a46C6Cb7b388A3E52971
BlockGames Dice
0.11
+1.9%
-
15.15
+248%
89
+128.21%
269/5,555
4.84%
从这里开始
入门所有指南博客成为联盟合作伙伴联盟合作伙伴控制面板购买 LOOKS赚取 LOOKS代币经济学
联系
商业功能请求DiscordHiring: Join Us!
加入邮件订阅列表
由 NFT 人创建,为 NFT 人服务|© 2024 LooksRare|条款